• Bültenimize Kaydolun

MAKALELER

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi 2023 Türkiye Raporu

Sürdürülebilir şirketler yaratmanın anahtarı, sürdürülebilirlik yönetişimini önceliklendirmekten geçiyor. 7 ülke ve 10 sektörden 200 Sürdürülebilirlik Liderini incelediğimiz Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin 5. yılını tamamlıyoruz. 2019’dan bu yana dünyanın lider şirketlerinin sürdürülebilirlik yönetişimi yaklaşımlarını inceliyor, bu yaklaşımlara dair bir temel referans noktası oluşturmayı ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek için iyi örnekleri öne çıkarmayı hedefliyoruz.

28 Mart 2024

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Dönüşümsel Yönetişim

ESG Değil, G(EES)

UN Global Compact, Haziran 2021’de sorumlu iş davranışını teşvik etmek, sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek ve kamu kurumlarını, yasaları ve sistemleri güçlendirmek için Dönüşümsel Yönetişimi tanıtan SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) 16 İş Çerçevesini başlattı. Dönüşümsel Yönetişimin (TG) çeşitli alanlardaki bakış açılarımızı genişletmeye yönelik bir çağrı olduğuna inanıyoruz: Sürdürülebilirlik konusundaki zihniyet, Etki alanlarının boyutları, Kararlarımızın etkilerini değerlendirmek için zaman çerçevesi ve önemlilik ve Sorumluluklarımızın kapsamı.

16 Şubat 2024

GENÇLER İÇİN

Gençliğin Manifestosu

Cumhuriyetin 2. yüzyılı başlarken, şikayetçi olmak yerine çözümün bir parçası olmak isteyen gençlerimizle daha iyi bir gelecek için “Cumhuriyete Sözümüz Var!” diyerek hem söz verdik, hem sözümüzü söyledik. Bu doğrultuda gençlerimizin görüşleriyle sorum ve çözüm önerilerimizi değerlendirerek Gençliğin Manifestosu’nu ortaya çıkardık. Bizim için başlangıç olan bu manifestonun rehberliğinde, sorumluluklarımızı üstleneceğiz ve ülkemizi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

18 Kasım 2023

KAMU

Politika Notu #1

Yerel Yönetimlerde Kamu Mali Yönetişimi ve Mali Şeffaflığın Önemi

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi© (BBYK) projesi kapsamında şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından belediyelerin mali konulardaki bilgi paylaşımı da değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında büyükşehirlerin mali şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bilgi paylaşım düzeyleri incelenmiş ve çeşitli tespitler yapma imkânı doğmuştur.

Dr. Erkin Erimez

Nisan 2023

KÜRESEL

2023 IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nun Ardından

2023 IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu 17 Şubat tarihinde Kanada’nın Montreal kentinde 45 ülkeden 1000’den fazla kişinin hem fiziki hem de sanal ortam üzerinden katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar iş dünyası, yatırımcı, politika yapıcı, düzenleyici kuruluşlar, standart belirleyiciler ve diğer paydaşlar gibi geniş bir yelpazeyi temsil ediyordu. Toplantıda hem Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları hem de Entegre Raporlamanın rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Dr. Erkin Erimez

TÜYİD Bülten, Nisan 2023

ÖZEL SEKTÖR

Kalıcı Başarı için Sürdürülebilirlik,
Yönetim Kurulu ve
Tepe Yöneticilerin Sorumluluğunda Olmalı

Dr. Yılmaz Argüden ve Gizem Argüden Oskay “Sürdürülebilirlik için düşünceden teşvik sistemlerine ve stratejiden uygulamaya her adımda geniş ve bütünsel bir yaklaşım benimsenmeli.” diyor.

Dr. Yılmaz Argüden, Gizem Argüden Oskay

Harvard Business Review Türkiye, Nisan 2022

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilir Bir Gelecek için İyi Yönetişim

2015 yılı sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini belirlemesiyle, birçok kurum belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine destek olmak için taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlerle beraber, yönetim kurullarına yüklenen sorumluluğun önemi de artıyor.

Dr. Yılmaz Argüden

TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi, Aralık 2016

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yönetim Kurulları’nın Sorumlulukları

Sürdürülebilirliğin farkındalık ve sorumluluğu şirketin bütün katmanları tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Şirket içinde ve dışında güven ilişkilerinin oluşturulmasının temelini oluşturan şirket kültürü, yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve uygulamaya konmaktadır.

Dr. Yılmaz Argüden

TÜYİD Hissedar Dergisi, Kasım 2016

ÖZEL SEKTÖR

Daha Çok Regülasyon Kurumsal Yönetişimi Geliştirir mi?

Son finansal kriz ile birlikte şirketlerin kurumsal yönetişim (corporate governance) konusundaki performanslarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Birçok devlet şirketlerde kurumsal yönetişimin gelişmesini sağlamak üzere daha sıkı düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalar yapıyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Şubat 2012

KÜRESEL

Kurumsal Yönetişim Modeli

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan yönetim kurullarının performansı, kurumsal başarının ve sürdürülebilirliğin temelidir.

Dr. Yılmaz Argüden

Mart 2010

KÜRESEL

Küresel Krizden
Küresel Yönetişime

Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar devletler, küreselleşen tehditlerle tek başlarına başa çıkamayacaklar. Dolayısıyla, küresel tehditlerle başa çıkabilmek için küresel boyutta örgütlenmek gerekiyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Kasım 2008

ÖZEL SEKTÖR

Kurumsal Yönetişim

Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim.

Dr. Yılmaz Argüden

Kasım 2007

KAMU

İyi Yönetişim Kaliteli Yaşam

Yurttaşlar ile kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Dünya Gazetesi, 20 Aralık 2006

ÖZEL SEKTÖR

Kurumsal Yönetişim Endeksi

Kurumsal yönetişim standartları her geçen gün daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu konuda standartlar dört seviyede oluşuyor...

Dr. Yılmaz Argüden

Aralık 2006

ÖZEL SEKTÖR

Şirket Birleşmelerinde Yönetişim

Türkiye’nin dünya piyasalarıyla entegrasyonu arttıkça Türk şirketlerinin birleşme ve satın almalarla ilgili deneyimi de artıyor. Ancak, şirketlerde kontrolün el değiştirdiği dönemlerde riskler de artıyor. Bu nedenle şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla karşı karşıya olan yöneticiler ve hissedarlar ilgi duydukları şirketin pazarlık süreci ve kontrol devrinin ilk dönemlerinde iyi yönetilmesini de gözetmelidir.

Dr. Yılmaz Argüden

Haziran 2005

SİVİL TOPLUM

Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Mart 2005

KAMU

Kamu Yönetimi ve Etik Değerler

Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, sistemin yönetim ve yönlendirme yetkinliğini de zedeliyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Temmuz 2003

KAMU

İyi Yönetişim

Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı ve hayata geçirmeli. Yurttaşlar ile merkezi kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Eylül 2002

BLOG

Yönetişim Ne Demek?

Yönetişim, yönlendirme ve gözetme (guidance & oversight) kavramlarını içerir. Etimolojik olarak ‘Governance’ kelimesi ise eski Yunancada yönlendirme (steering, guiding) mânasına gelen ‘kybernao’ kelimesinden gelir. Kontrol ve gözetim (control & oversight) kavramları ile de alâkalıdır.

Oğuzhan Yılmaz

2 Nisan 2021

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri

Çevresel endişelerin arttığı bir çağda, işletmelerin tükettikleri kaynaklara ve ürettikleri ürünlerin uzun vadeli etkilerine özen göstermeleri gerekli hale geldi. Bu endişeler, mevcut küresel krizle birleştiğinde, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda siyaseti, ekolojiyi ve kültürü de içeren bir çözüm talebini beraberinde getiriyor.

Doç. Dr. Ulaş Akküçük

25 Ağustos 2020

İstatistik Bilgisi Karar Kalitesini Artırır

Yönetim kararları sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler şirketlerin piyasa hakkında birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklayabilmesini sağlıyor.

Dr. Yılmaz Argüden

19 Ağustos 2020

Pandemi Sürecinin Yerel Yönetimlere Dair Düşündürdükleri

Bu yazıda, sizlere yerel yönetimlerin kriz yönetimindeki yerini ve atacağı adımların kentlerin geleceğine etkilerini paylaşacağız.

Seden Gürlek

7 Temmuz 2020

COVID-19, Ya Öbür Hastalar?

Sorumlu bir birey, kendine emanet edilen varlıkları en iyi şekilde koruyan kişidir. Bireyin kendi yaşam kalitesini artırmak için koruması gereken en önemli varlığı ise sağlığıdır.

Prof. Metin Çakmakçı

28 Haziran 2020

Komşu Komşunun Külüne Muhtaç

Hepimiz birbirimizi ‘tam’ yapan bir yapbozun parçalarıyız. Antik Yunan döneminde ortaya çıkan demokrasi, tarihte bilinen ilk demokrasi örneği ve en değerli örneklerinden birisi. Bu anlayışa göre, bireyler bir arada olduklarında tam ve yetişkin olurlar.

Dr. Fatma Öğücü Şen

9 Haziran 2020

COVID-19 Salgını ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Korona salgını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı doğrudan etkiliyor. Etkilenmeyi iki boyutta gözlemleyebiliriz.

Dr. Erkin Erimez

2 Haziran 2020

Sürdürülebilirlik Işığında Yerel Kalkınma: “Likya Yolunda Bir Tarih Molası” Projesi

Kekova’nın doğusunda, antik ismi Istlada olan kent sınırları içinde bugün iki yörük köyü bize “sürdürülebilirlik” kavramına dair ne anlatıyor?

Pelin Sürmeli

28 Mayıs 2020

Korona Sonrası Neler Olacak?

Korona krizi ile 2020 yılında bu değer, sadece parasal değil, insani ve kurumsal boyutları ile önemli ölçüde eriyecek. Durum ciddi.

Dr. Bahadır Kaleağası

16 Nisan 2020

Turizmde Kriz Yönetimi

Risk yönetimi, global kuruluşlar, ülkeler, sektörler ve işletmeler bazında risklerin analiz edildiği, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olabilmek için geliştirilmiş bir “İyi Yönetişim’’ disiplinidir.

E. Naci Başerdem

9 Nisan 2020

Sağlıklı Karar Alma

Umarım futbolun yeniden başlayacağı gün belirlenirken, futbolun amacını hatırlayarak daha doğru karar alabiliriz.

Oğuzhan Yılmaz

27 Mart 2020

Eşitlik ve Adalet: Hepimiz için

Birey olarak, herkesten öğreneceğimiz bir şeyler var. Öğrenmek, sürekli gelişimi beraberinde getiriyor.

Dr. Fatma Öğücü Şen

24 Mart 2020

Davranışlarımız Kuralları Nasıl Etkiliyor?

ir adada olduğunuzu düşünün, tropik bir adada. Etrafınız tamamen sularla çevrili ve etrafınızda ise bir sürü palmiye ağacı var. Tek başınasınız, uymanız gereken herhangi bir kural yok.

Dr. Fatma Öğücü Şen

18 Mart 2020

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Business Roundtable

Sürdürülebilir bir gelecek arzu ediyorsak, bugüne kadar süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmenin zamanı çoktan geldi bile.

Dr. Fatma Öğücü Şen

17 Mart 2020

Değişen Bir Düşünce Yapısı: Entegre Düşünce

Paydaş odaklı yaklaşımları benimsemek, hem iyi yönetişimin katılım prensibinin, hem de entegre düşüncenin ortaya koyduğu sorumlu yaklaşımın gereğidir.

Dr. Fatma Öğücü Şen

16 Mart 2020

Sevgi ve Bilgi Paylaştıkça Artar

Yaşam kalitesini belirleyen önemli bir boyut da sorumluluk üstlenerek başkaları için faydalı olabilmektir. Çünkü paylaşma ve yardım, davranışları ve bu davranışların sonucunda kişinin hissettiği manevi tatmin duygusunu artırır.

Dr. Yılmaz Argüden

16 Mart 2020

Yaşam Kalitesi için İyi Yönetişim

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik her zaman daha iyiyi arama güdüsüdür. Gelişmenin temeli, bu daha iyiyi arama dürtüsüdür.

Dr. Yılmaz Argüden

15 Mart 2020